COMMUNITY MINISTRY  Gretchen Hughey   

COMMUNITY MINISTRY

Gretchen Hughey

 

 BUILDING COMMITTEE  Bill Hekman   

BUILDING COMMITTEE

Bill Hekman

 

 CHILDRENS MINISTRY  Kristin Crossman   

CHILDRENS MINISTRY

Kristin Crossman

 

 MISSIONS COMMITTEE  Sarah Black   

MISSIONS COMMITTEE

Sarah Black